Algemene voorwaarden

gevestigd aan de Ecologieweg 11  te Hendrik-Ido-Ambacht en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer: 74662031

hierna te noemen “gebruiker”.

Artikel 1 – Definities.

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

gebruiker          : de gebruiker van deze algemene voorwaarden;

opdrachtgever  : de wederpartij van gebruiker.

Artikel 2 – Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever, waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 • De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden ingeschakeld.

Artikel 3 – Offertes.

 1. Al onze offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 • De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend, zij zijn geldig gedurende

dertig (30) dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen

dertig (30( dagen wordt bevestigd.

 • De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst.

 1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed technisch vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand ter wetenschap.
 • Indien ervoor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • De opdrachtgever draagt er zorg voor, dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft, dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 • Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 • Indien is overgekomen, dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5 – Contractduur, uitvoeringstermijn.

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 • Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke en verzuim te stellen.

Artikel 6 – Wijziging van de overeenkomst.

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 • Indien partijen overeenkomen, dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 • Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal gebruiker de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
 • Indien een vaste prijs is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
 • In afwijking van lid 3 zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden, die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 7 – Geheimhouding.

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8 – Intellectuele eigendom.

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor, die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 • De door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
 • Gebruiker behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9 – Opzegging.

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste twee (2) maanden in acht te nemen.

Artikel 10 – Ontbinding van de overeenkomst.

 1. De vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
 2. Na het sluiten van de overeenkomst aan gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden geven gebruiker goede grond te vrezen, dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 3. Indien gebruiker de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijf dan wel onvoldoende is.
 • In de genoemde gevallen is gebruiker bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van gebruiker schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11 – Gebreken en klachttermijnen.

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht (8) fagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden te worden gemeld aan gebruiker.
 • Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten, zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 • Indien het alsnog verrichten van de overeenkomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 12 – Prijzen en tarieven.

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten, waarin een vaste prijs wordt aangeboden of is overeengekomen, gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, gelden de leden 3 tot en met 6 van dit artikel.
 • Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. De vaste prijs is exclusief BTW.
 • Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker, geldende voor de periode, waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend tarief per uur is overeengekomen.
 • Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 • Bij opdrachten met een looptijd van meer dan twee (2) maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 • Indien gebruiker met de opdrachtgever een vaste prijs of tarief per uur overeenkomst, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van deze prijs en/of tarief per uur. Gebruiker mag prijsstijging doorbereken, indien gebruiker kan aantonen, dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. Lonen.

Artikel 13 – Betaling.

 1. Betaling dient te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta, waarin is gefactureerd.
 • Na het verstrijken van dertig (30) dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in gebreke en verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% (zegge: een procent) per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
 • In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever, zullen de vorderingen van gebruiker en de verplichting van de opdrachtgever jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn.
 • Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare factuurbedragen, die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 14 – Incassokosten.

 1. Is de opdrachtgever in gebreke of verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:
 2. Over de eerste                     €  3.000,–            15%
 3. Over het meerdere tot                  €  6.000,–            10%
 4. Over het meerdere tot                  € 15.000,–            8 %
 5. Over het meerdere tot                  € 60.000,–            5%
 6. Over het meerdere                                            3%
 • Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze hogere kostenvergoeding door de opdrachtgever in aanmerking.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid.

Indien gebruiker aansprakelijk is, dan is die aansprakelijk als volgt beperkt.

 1. De aansprakelijkheid van gebruiker, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 • Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht, waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 is bepaald, wordt bij een opdracht, met een langere looptijd dan zes (6) maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes (6) maanden verschuldigde prijsdeel van de opdracht c.q. van de opdrachten.
 • De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of haar ondergeschikten.
 • Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 16 – Overmacht.

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, gene daarvan uitgesloten, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.
 • Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien die omstandigheid, die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker haar verbintenis had moeten nakomen.
 • Tijdens overmacht worden de verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is gedurende een periode van meer van twee (2) maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 • Indien gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. het alsnog uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contact.

Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17 – Geschillenbeslechting.

De rechter in de plaats van vestiging van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Artikel 18 – Toepasselijk recht.

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19 – Wijziging en vindplaats van deze algemene voorwaarden.

19.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabriekten te Rotterdam.

19.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie, zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de onderhavige opdracht.

Aldus ondertekend,

Op 1 mei 2019 te Alblasserdam

D. Luthart

Bestuurder namens DM Luthart Beheer B.V.

Scroll naar boven